درباره شرکت

نیروی انسانی

تولید: 

مهنــدس هــادی نمــرودی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ســاخت و تولیــد)

خدمات و نگهداری :

مهنــــدس معیــــن کلیایــــی کارشناســی بــــرق قــــدرت، مهندس مرتضی ورمزیار کارشناسی ارشــد مهندســی مکانیــک (تبدیــل انــرژی)

طراحی،فنی و مهندسی:

مهنــــدس هــــادی نمــــرودی کارشناســی ارشــد مهندســی مکانیــک (ســــاخت و تولیــــد) مهنــــدس امیــر عبــاس حســــینی کارشناســی مهندســی مکانیــــک(تبدیل انرژی)

کارشناسی و فروش:

حســــین خواجــــه ونــــد کارشناسی ارشد مدیریــت بازرگانــــی(MBA)، مهنــدس ساســان زری بــــاف کارشناســی مهندســی مکانیــــک سرپرســــت فــــروش تهــــران، مهندس پریســا اســدی کارشناســی معمــاری، مهنــدس علیرضــا پاکــدل کارشناســی مهندســی مکانیــک(سیالات)

مشاور فنی:

مهندس شهاب سجادی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

تحقیق و توسعه:

حســــین خواجــــه ونــــد کارشناســی ارشــد مدیریــــت بازرگانــــی(MBA)، مهندس مرتضی ورمزیــار کارشناســی ارشــد مهندســی مکانیــک (تبدیــل انــرژی)