درباره شرکت

نیروی انسانی تولید: مهندس هادی نمرودی فوق لیسانس ساخت و تولید ،مهندس شهاب سجادی فوق لیسانس تبدیل انرژی، مهندس حجت جعفری لیسانس مکانیک خدمات و نگهداری: مهندس سجاد مرادی لیسانس برق قدرت، مهندس معین کلیایی لیسانس برق قدرت، مهندس رحمان مرادی لیسانس مکانیک طراحی،فنی و مهندسی: مهندس هادی نمرودی فوق لیسانس ساخت و تولید، مهندس حسینی لیسانس مکانیک کارشناسی و فروش: حسین خواجه وند فوق لیسانس مدیریت بازرگانی MBA ، مهندس ساسان زری باف لیسانس مکانیک سرپرست فروش تهران