تهویه مطبوع
کندانسینگ یونیت

تستکندانسینگ یونیت هوا- خنک

این نوع کندانسینگ یونیت در سیستمهای سرمایشی جدید کاربرد زیادی دارد، چرا که:
هوا همیشه موجود است و مشکل دفع ضایعات را ندارند؛
هزینه اولیه تجهیزات و تأسیسات آن نسبت به سایر وسایل تقطیر کمتر است؛
هزینه نگهداری آن معمولاً کمتر از سایر وسایل تقطیر است.
بادزن دستگاه کندانسینگ یونیت که هوا را از نوع پروانه ای و یا سانتریفوژ است. شکل 1 کندانسینگ یونیت با بادزن پروانه ای و شکل 2 کندانسینگ یونیت با بادزن سانتریفوژ را نشان می دهند.
بادزنهای نوع پروانه ای معمولاً برای کندانسینگ یونیتهایی که در فضای باز نصب می شوند و بادزنهای نوع سانتریفوژ معمولاً برای کندانسینگ یونیتهایی که داخل ساختمان نصب شده و خارج وارد شدن هوا به آنها از طریق کانال صورت می گیرد مورد استفاده قرار می گیرند.

کندانسینگ یونیت آب- خنک
چهار نوع متداول کندانسینگ یونیت آب – خنک عبارتند از: لوله دوبل، تیوب دوبل، پوسته و کویل، و پوسته ولوله.

کندانسور نوع لوله دوبل
این نوع قدیمی کندانسور متشکل است از لوله های  اینچی داخل لوله های 2 اینچی. آب از درون لوله  اینچی عبور کرده و بخار مبرد را که در فاصله بین این لوله و لوله 2 اینچی در جریان است خنک کرده و آن را تقطیر می کند.

کندانسور نوع تیوب دوبل
اساس این نوع کندانسور خیلی شبیه به نوع لوله دوبل است. کندانسورهای نوع تیوب دوبل در کندانسینگ یونیتهایی با ظرفیت حدود 5/7 تن به کار می روند. آب جاری در داخل تیوبهایی به قطر  تا  اینچ، بخار مبرد جاری در فضای بین این تیوب و تیوب خارجی به قطر 1 یا  اینچ را تقطیر می کند.