روف تاپ پکیج

کمپرسور:

در پکیج های تولیدی این شرکت از کمپرسور های سیلند پیستونی ،لسکرال،اسکرو بنا به درخواست شرایط و درخواست خریدار استفاده می گردد.

کویل DX  :

اواپراتور دســگتاه از نــوع کویل DX مــی باشــد کــه از لولــه هــای مســی و فیــه هـای آلومینیومــی موج دار سینوسی  کــه توســﻂ ماشــین اتوماتیــک یکپارچــه گردیــده ســاخته مــی شــود. کویــل چهــار ردیفه با تراکن فین 10fpi(Fin Per inch)  و گام 25*25 می باشد.

فن کندانسوری :

به منظور خنک نمودن کویل کندانسوری از فن های Axial  با برند های معتبر استفاده می شود.

مجموعه فن دستگاه :

فن های اواپراتور دستگاه از نوع سانتریفیوژ یا بک وارد (Bsckward Curve Blade  ) طرح نیکوترا یا پلاک فن با بالانس دینامیکی می باشد.

الکترو موتور مربوط به فن اواپراتور از برند معتبر (30H-1400 RPM-50 HZ ) با کلاس حرارتی B و کلاس حفاظتی IP55 نصب می گردد.

به منظور جلوگیری از انتقال ارتعاشات فن به بدنه دستگاه ز لرزه گیر های لاستیکی یا فنری استفاده می شود.موارد این دسته بندی
روف تاپ پکیج

1- کمپرسور : - در پکیج های تولیدی این شرکت از کمپرسورهای سیلندر پیستونی، اسکرال، اسکرو بنا به شرایط و درخواست خریدار استفاده میگردد. 2- کویل DX : - اواپراتور دستگاه از نوع کویا DX می باشد که از لول...

ادامه مطلب
  • سرمایش
  • مبدل حرارتی
  • فن اکسیال
  • کمپرسور اسکرال