رد کردن لینک ها

رزومه شرکت

پروژه های انجام شده توسط شرکت هوا  صنعت تاو

منطقه 1 : 

تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
21تن نامی مسکونی 1 آقای میلاد مقدم تهران الهیه خیابان گلنار خیابان ماهرو الهیه یکم پ8
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
400/600 cfm مسکونی 15 آقای میلاد مقدم تهران الهیه خیابان گلنار خیابان ماهرو الهیه یکم پ8
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
140تن نامی مسکونی 2 آقای وحید جعفری نیاوران.جمال آباد.(کاشانک )خ زینعلی

منطقه 2 : 

تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
100تن نامی معادل 80 تن واقعی مسکونی(برج باغ پارسا) 1 مهندس بنی صدر-مقیمی-مقصودی/پارساسازه سعادت آباد کوی فرهنگ نبش فرهنگ 6
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
300/400/600/800/1200 cfm مسکونی(برج باغ پارسا) 125 مهندس بنی صدر-مقیمی-مقصودی/پارساسازه سعادت آباد کوی فرهنگ نبش فرهنگ 6
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
تجاری / اداری 1 آقای گایینی سعادت آباد.نبش خ مروارید

منطقه 3 : 

تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
21تن نامی مسکونی 1 آقای میلاد مقدم تهران الهیه خیابان گلنار خیابان ماهرو الهیه یکم پ8
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
400/600 cfm مسکونی 15 آقای میلاد مقدم تهران الهیه خیابان گلنار خیابان ماهرو الهیه یکم پ8
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
140تن نامی مسکونی 2 آقای وحید جعفری نیاوران.جمال آباد.(کاشانک )خ زینعلی

منطقه 4 : 

تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
100تن نامی معادل 80 تن واقعی مسکونی(برج باغ پارسا) 1 مهندس بنی صدر-مقیمی-مقصودی/پارساسازه سعادت آباد کوی فرهنگ نبش فرهنگ 6
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
300/400/600/800/1200 cfm مسکونی(برج باغ پارسا) 125 مهندس بنی صدر-مقیمی-مقصودی/پارساسازه سعادت آباد کوی فرهنگ نبش فرهنگ 6
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
تجاری / اداری 1 آقای گایینی سعادت آباد.نبش خ مروارید

منطقه 6,7,9 : 

تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
21تن نامی مسکونی 1 آقای میلاد مقدم تهران الهیه خیابان گلنار خیابان ماهرو الهیه یکم پ8
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
400/600 cfm مسکونی 15 آقای میلاد مقدم تهران الهیه خیابان گلنار خیابان ماهرو الهیه یکم پ8
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
140تن نامی مسکونی 2 آقای وحید جعفری نیاوران.جمال آباد.(کاشانک )خ زینعلی

منطقه 12 : 

تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
100تن نامی معادل 80 تن واقعی مسکونی(برج باغ پارسا) 1 مهندس بنی صدر-مقیمی-مقصودی/پارساسازه سعادت آباد کوی فرهنگ نبش فرهنگ 6
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
300/400/600/800/1200 cfm مسکونی(برج باغ پارسا) 125 مهندس بنی صدر-مقیمی-مقصودی/پارساسازه سعادت آباد کوی فرهنگ نبش فرهنگ 6
تناژ کاربری تعداد کارفرما/خریدار آدرس
تجاری / اداری 1 آقای گایینی سعادت آباد.نبش خ مروارید