برج خنک کننده

برج خنک کننده

تجهیزات خنک کننده یکی از ملزومات واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ چون صنعت فولاد، صنعت سیمان، صنعت دارو و… است. یکی از بهترین روش های خنک کردن، استفاده از برج خنک کننده است. در صنایع مختلف با توجه به نوع صنعت و متریال هایی که استفاده می شود از برج های خنک کننده مختلفی استفاده می شود.

برج خنک کننده یک نوع مبدل حرارتی است. در برج های خنک کن هوا و آب در تماس مستقیم با یکدیگر قرار گرفته و در اثر تبخیر آب دما کاهش می یابد.

برج های خنک کن با توجه به فاکتور های مختلفی انتخاب می شوند. به طور مثال شرایط محیطی و آب و هوایی، میزان مصرف انرژی و نوع جریان هوا. برج های خنک کننده در انواع مدار باز و مدار بسته وجود دارد. همچنین بدنه این خنک کننده ها از گالوانیزه، فایبرگلاس و… تولید می شود. گرما از اجزا واحد صنعتی توسط سیال دریافت شده و برج به بیرون انتقال می یابد. که در واقع نوعی تبادل حرارتی بین بیرون و درون واحد صنعتی است.

اجزا برج خنک کننده

تنوع بسیاری در برج های خنک کن وجود دارد اما بسیاری از قطعات در انواع برج ها وجود دارد. البته این قطعات دارای طراحی های متفاوت بوده و متناسب با صنعت انتخاب می شوند. به طور مثال می توان به این قطعه ها شاره کرد.

 • پروانه فن محوری.
 • نازل یا افشانک.
 • کویل مدار بسته.
 • فلنج ورودی و خروجی آب.
 • کاهش دور.
 • ساپورت نگهدارنده موتور.
 • شناور تشتک.
 • ترموستات PT1000.
 • پکینگ مدیا.
 • قطره گیر.
 • بدنه هوابند.
 • لوور یا دریچه ورودی هوا.
 • استراکچر یا عنکبوتی داخل برج.

برج خنک کننده فایبرگلاس

بـرج هـای خنـک کننـده فایبـرگلاس ایـن شـرکت بـر اسـاس اسـتاندارد FCT-HST در ظرفیـت هـای 10 الـی 1250 تـن تبریـد (RT) سـاخته مـی شـوند. از ویژگـی هـای اصلـی بـرج هـای ایـن شـرکت شـکل و ترکیـب بسـیار مـوزون و اسـتفاده از مـواد اولیـه اسـتاندارد اسـت. بدنـه ایـن دسـتگاه از جنـس فایبـرگالس بـا کیفیـت بـاال و ضخامـت مناسـب از پلـی اسـتر تقویـت شـده و مقـاوم در برابـر اشـعه UV و رطوبـت مـی باشـد. مجموعـه فـن دسـتگاه از نـوع اکسـیال از جنـس آلومینیـوم بـه صـورت Air Foil اســت کــه شــکل ایرودینامیکــی پــره هــا و همچنیــن وزن ناچیــز آن عملکــرد بهینــه و بــی ســر و صدایـی را مهیـا مـی کنـد.

سیسـتم انتقـال قـدرت از الکتروموتـور بـه فـن توسـط پولـی هـای مربوطـه و یـا گیربکـس انجـام مـی شـود. الکتروموتـور مـورد اسـتفاده در ایـن بـرج هـا از نـوع فلنـچ دار و سـاخت شـرکت هـای معتبـر اروپایـی بـا درجـه حفاظـت IP55 اسـت. اتصـال تمامـی بدنـه و قسـمت هـای مختلـف بـرج توسـط پیـچ و مهـره گالوانیـزه صـورت مـی پذیـرد و سـطح خیـس شـونده پکینـگ هـا از جنـس PVC بـه ضخامـت 300 الـی 350 میکـرون بـا گام هـای متفـاوت اسـت. سیسـتم آبپـاش در ایـن بـرج هـا بـه صـورت خودگـردان عمـل مـی کنـد کـه ایـن مـورد در جلوگیـری از افـت فشـار در سیسـتم قابـل بهـره بـرداری نقـش بسـزایی دارد، همچنیـن در صـورت درخواسـت مشـتری تجهیـزات اضافــی ماننــد اینورتــر صــدا گیــر و لــوور نیــز بــر روی دســتگاه قابــل نصــب اســت. سیســتم جدیــد انتقـال آب در بـرج بـه جـای پکینـگ، در صـورت تمایـل قابـل اجـرا می باشـد.

برج خنک کننده فلزی

بـرج هـای خنـک کننـده فلـزی ایـن شـرکت بـر اسـاس اسـتاندارد GCT-HST در ظرفیـت هـای 10 الــی 1200 تــن تبریــد از نــوع ســانترفیوژ و طــرح بالتیمورســاخته مــی شــوند. بدنــه ایــن دســتگاه از جنـس ورق گالوانیـزه مرغـوب بـا ضخامـت مناسـب ظرفیـت بـا پوشـش رنـگ اپوکسـی هـوا خشـک مـی باشـد. اتصـال تمامـی بدنـه و قسـمت هـای مختلـف بـرج توسـط پیـچ و مهـره گالوانیـزه صـورت مــی پذیــرد و ســطح خیــس شــونده (پکینــگ هــا) از جنــس PVC بــه ضخامــت 300 الــی 350
میکـرون بـا گام هـای متفـاوت اسـت.

نـازل هـای دسـتگاه از نـوع پلاسـتیکی بـوده و فشـار پشـت آن هــا مــی بایســت (5-3 PSI) (in²/Lb ) باشــد. تشـت جمـع آوری آب بـرج خنـک کننـده بـه منظـور جلوگیـری از خورندگـی بـا رنـگ اپوکسـی پوشـش داده مــی شــود. کلیــه بوشــن هــای مــورد اســتفاده در دســتگاه شــامل بوشــن ســرریز (flow Over)، پرکــن ســریع آب (fill Quick) شــناور (floater)، تخلیــه (Drain) و مکــش (Suction) از جنــس گالوانیــزه مــی باشــد.

برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب برج خنک کن متناسب با واحد صنعتی خود با مشاوران شرکت هوا صنعت تاو تماس بگیرید. این شرکت با بیش از یک دهه فعالیت در ساخت انواع تجهیزات خنک کننده ارائه کننده انواع چیلرها آب خنک و چیلرهای هوا خنک، فن کویل، داکت اسپلیت، هواساز، مینی چیلر و … است.