درباره مجموعه هوا صنعت تاو

به پشـــتوانه بیـــش از 1دهـــه فعالیــت مســـتمر در زمینــه تهویــه مطبـــوع و عرضــه بهتریــن برندهــای معتبــر جهانــی نقشــی ســازنده و ثمــربخــش در جهــت ارتقــا کیفیــت ایــن صنعــت ایفـــا نمـــوده ایــم. شــهرت شــرکت ســازنده، کیفیــت، بهـــره گیــری از فنــاوری هــای نویــن، بازدهـــی بـــالا، بهینـــه ســازی مصـــرف انــرژی، حفـــظ محیــط زیســت و هوشـــمند بــودن تاسیســـات، معیــار انتخــاب و گــردآوری محصـــولات توســط ایــن مجموعــه اســت. ارائــه راه حــل هــای مهندســی بــرای کلیــه پــروژه هــای سرمایشــی و گرمایشــی از یــک ســو و تنــوع و کامــل بــودن ســبد محصــولات از قطعــات اصلــی ماننــد کمپرســور، فــن، شیرآلات سیســتم تهویـــه، کولرهـــای گازی پنجــره ای و اســپلیت تــا انــواع چیلـــر، پکیــج و دیــگ هــای بخــار از ســـوی دیگـــر، امـــکان پاســخگویی بـــه نیازهــای تاسیســـاتی صنعــت ابنیـــه و شــرکت های صنعتــی را بــا بکارگیــری یــک یــا چنــد نــوع محصــول توســط کارشناســان متخصــص ایــن شــرکت فراهــم نمــوده اســت.

ایــن شــرکت بــا گــرد هــم آمــدن ســه هولدینــگ بــزرگ تاسیســاتی و ســاختمانی کــه هــر کـــدام از موسســـان بــا بیــش از 11 ســال ســـابقه کاری در زمینــه تاسیســات و عمــران از ســال 1384 فعـــال بـــوده انــد، در ســال 1395 بــا بــه اشـــتراک گــذاری تجربیــات ومنابــع، مجــددا بـــا هــدف تضمیــن کیفیــت و اطمینــان مشــتری تاســیس گردیــد. رشــد و توســعه صنعــت و تولیــد و ســاختمان نیازمنــد توســعه همــه ارکان آن مــی باشــد و در ایــن راســتا تاسیســات بــه عنــوان بخــش زنــده هــر بنــا، تامیــن کننــده آســایش ســاکنین اســت و در بخــش صنعــت نیــاز تولیــد کننــده را بــرآورد مــی نمایــد. ایـــن شـــرکت بـــا دارا بـــودن دانـــش کافــی و تجربیـــات پـــروژه هــای متعـــدد در زمینــه مشــاوره، تولیــد، تامیــن و پیــاده ســازی سیســتم هــای تاسیســاتی تهویــه، تبریــد و انــرژی مـــی توانــد بــا همراهــی نمــودن مهندســین بخــش صنعـــت، آرشــیتکت و معمــارمسئولیت پیـــاده ســازی پکیـــج یکپارچــه تاسیســات مکانیکـــی و الکتریکــی را بپذیــرد.