درباره مجموعه هوا صنعت تاو

به پشـــتوانه بیـــش از 1دهـــه فعالیــت مســـتمر در زمینــه تهویــه مطبـــوع و عرضــه بهتریــن برندهــای معتبــر جهانــی نقشــی ســازنده وثمــر بخــش ردجهــت ارتقــا کیفیــت ایــن صنعــت ایفـــا نمـــوده ایــم شــهرت شــرکت ســازنده، کیفیــت، بهـــره گیــری از فنــاوری هــای نویــن، بازدهـــی بـــاال، بهینـــه ســازی مصـــرف انــرژی، حفـــظ محیــط زیســت و هوشـــمند بــودن تاسیســـات، معیــار انتخــاب و گــردآوری محصـــوالت توســط ایــن مجموعــه اســت. ارائــه راه حــل هــای مهندســی بــرای کلیــه پــروژه هــای سرمایشــی وگرمایشــی از یــک ســو و تنــوع و کامــل بــودن ســبد محصــوالت از قطعــات اصلــی ماننــد کمپرســور، فــن،شــیرآالت سیســتم تهویـــه، کولرهـــای گازی پنجــره ای و اســپلیت تــا انــواع چیلـــر، پکیــج ودیــگ هــای بخــار از ســـوی دیگـــر، امـــکان پاســخگویی بـــه نیازهــای تاسیســـاتی صنعــت ابنیـــه وشــرکتهای صنعتــی را بــا بکارگیــری یــک یــا چنــد نــوع محصــول توســط کارشناســان متخصــص ایــن شــرکت فراهــم نمــوده اســت

ایــن شــرکت بــا گــرد هــم آمــدن ســه هولدینــگ بــزرگ تاسیســاتی و ســاختمانی کــه هــر کـــدام از موسســـان بــا بیــش از 11ســال ســـابقه کاری در زمینــه تاسیســات وعمــران از ســال 1384 فعـــال بـــوده انــد، در ســال 1395 بــا بــه اشـــتراک گــذاری تجربیــات ومنابــع ،مجــددا بـــا هــدف تضمیــن کیفیــت و اطمینــان مشــتری تاســیس گردیــد . رشــد و توســعه صنعــت و تولیــد و ســاختمان نیازمنــد توســعه همــه ارکان آن مــی باشــد و در ایــن راســتا تاسیســات بــه عنــوان بخــش زنــده هــر بنــا، تامیــن کننــده آســایش ســاکنین اســت و در بخــش صنعــت نیــاز تولیــد کننــده را بــرآورد مــی نمایــد. ایـــن شـــرکت بـــا دارا بـــودن دانـــش کافــی و تجربیـــات پـــروژه هــای متعـــدد در زمینــه مشــاوره، تولیــد، تامیــن و پیــاده ســازی سیســتم هــای تاسیســاتی تهویــه، تبریــد و انــرژی مـــی توانــد بــا همراهــی نمــودن مهندســین بخــش صنعـــت، آرشــیتکت و معمــارمسئولیت پیـــاده ســازی پکیـــج یکپارچــه تاسیســات مکانیکـــی و الکتریکــی را بپذیــر د.