رزومه شرکت هوا صنعت تاو

به پشـــتوانه بیـــش از 1دهـــه فعالیــت مســـتمر در زمینــه تهویــه مطبـــوع و عرضــه بهتریــن برندهــای معتبــر جهانــی نقشــی ســازنده وثمــر بخــش  در جهــت ارتقــا کیفیــت ایــن صنعــت ایفـــا نمـــوده ایــم شــهرت شــرکت ســازنده، کیفیــت، بهـــره گیــری از فنــاوری هــای نویــن، بازدهـــی بـــالا، بهینـــه ســازی مصـــرف انــرژی، حفـــظ محیــط زیســت و هوشـــمند بــودن تاسیســـات، معیــار انتخــاب و گــردآوری محصـــولات توســط ایــن مجموعــه اســت. ارائــه راه حــل هــای مهندســی بــرای کلیــه پــروژه هــای سرمایشــی وگرمایشــی از یــک ســو و تنــوع و کامــل بــودن ســبد محصــولات تهویه مطبوع از قطعــات اصلــی ماننــد کمپرســور، فــن،شــیرالات ،قطعات برقی در تولید انــواع چیلـــر، پکیــج و هواساز و ایرواشر و فن کویل از ســـوی دیگـــر، امـــکان پاســخگویی بـــه نیازهــای تاسیســـاتی صنعــت ابنیـــه وشــرکتهای صنعتــی را بــا بکارگیــری یــک یــا چنــد نــوع محصــول توســط کارشناســان متخصــص ایــن شــرکت فراهــم نمــوده اســت .

شرکت هوا صنعت تاو بــا هدف تولید محصولات استاندارد و با کیفیت  و در نهایت رضایت مندی استفاده کننده نهایی در سال 1395 بــا بــه اشـــتراک گــذاری تجربیــات ومنابــع ،مجــددا بـــا هــدف تضمیــن کیفیــت و اطمینــان مشــتری تاســیس گردیــد . رشــد و توســعه صنعــت و تولیــد و ســاختمان نیازمنــد توســعه همــه ارکان آن مــی باشــد و در ایــن راســتا تاسیســات بــه عنــوان بخــش زنــده هــر بنــا، تامیــن کننــده آســایش ســاکنین می باشد و در بخــش صنعــت نیز دقدقه تولید کننده را از بابت تولید محصول با کیفیت مرتفع می نماید. مجموعه تاو بـــا دارا بـــودن دانـــش کافــی و تجربیـــات پـــروژه هــای متعـــدد در زمینــه مشــاوره، تولیــد، تامیــن و پیــاده ســازی سیســتم هــای تاسیســاتی تهویــه، تبریــد و انــرژی مـــی توانــد بــا همراهــی نمــودن مهندســین بخــش صنعـــت، آرشــیتکت و مشاورین ساختمانی مسئولیت پیـــاده ســازی پکیـــج یکپارچــه تاسیســات مکانیکـــی و الکتریکــی را بپذیــرد.