پروژه گراندو

چیلر تراکمی هواخنک به ظرفیت نامی ۱۲۰ تن تبرید برای پروژه گراندو از گروه ساختمانی نکسا