ایرواشر صنعتی

دســتگاه هــای ایرواشــر بــه صــورت ســه قســمتی (دیمونتــاژ) شــامل Box Washer Air ،Box Fan و Box Coil سـاخته مـی شـوند.

ســتون بنــدی دســتگاه (FRAMING )

از مقاطــع پروفیــل بســته آلومینیــوم طــرح AROSIO ایتالیــا سـایز 50 و 70 تولیـد شـده بـه روش اکسـترود و قطعـات گوشـه (CORNERS) متناسـب بـا سـاختار پروفیـل هـای آلومینیومـی بـا قابلیـت مونتـاژ و دیمونتـاژ آسـان مـی باشـد.

بدنــه (CASING)

جنــس بدنــه دســتگاه از نــوع گالوانیــزه مرغــوب DIP HOT بــا درب هــای قابــل دسترســی و قابــل برداشــت مــی باشــد. ضخامـت ورق خارجـی 5.1 mm و ورق داخلـی بـه ضخامـت 75.0 mm خواهـد بـود، مـا بیـن دو ورق عایـق حرارتـی و صوتـی قـرار می گیـرد.

شاســی (FRAME BASE)

شاســی دســتگاه از ناودانــی فابریــک بــا ضخامــت متناســب بــا ظرفیــت و پوشــش رنــگ اپوکســی مــی باشــد.

مجموعه فن

دستگاه دارای فن سانترفیوژ فوروارد یا بک وارد طرح نیکوترا می باشد. الکتــرو فــن (50HZ-1450RPM-3PH) مــارک موتــوژن تبریــز و یــا زیمنــس بنــا بــه درخواســت مــی باشـد. انتقـال قـدرت الکتروموتـور بـه فـن بـه وسـیله تسـمه هـای TYPE-V انجـام مـی شـود. اتصـال هوزینـگ فـن بـه بدنـه دسـتگاه بـا اسـتفاده از لـرزه گیرهـای السـتیکی یـا فنـری(goint Flexible) بـه منظـور جلوگیـری از انتقـال ارتعـاش صـورت مـی گیـرد.

محفظـه ایرواشر (Box washer Air)

تشـت ایرواشـر از ورق گالوانیـزه مرغـوب بـه ضخامـت 2mm همـراه بـا پوشـش رنـگ اپوکسـی یـا بصـورت فایبـر گالس بـه منظـور جلوگیـری از پوسـیدگی محـل جمـع آوری آب مـی باشـد. لولـه هـای اصلـی و رایزرهـا از جنـس پلـی اتیلـن نصـب مـی گـردد و در صـورت درخواسـت یـا وجـود خوردگـی زیـاد آب از لولـه هـای اسـتیل نیـز اسـتفاده مـی شـود.
نــازل هــای ســانترفیوژ از جنــس پلــی آمیــد الیــاف دار بــا کلگــی اســتینلس اســتیل مــی باشــد کــه توسـط بسـت بـه لولـه هـا متصـل مـی گـردد. بوشـن هـای تخلیـه، پـر کـن سـریع و شـناور بـرای ایـن قسـمت نصـب مـی شـود. بـه منظـور جلوگیـری از نفـوذ قطـرات آب بـه Box Fax، از قطـره گیرهـای آلومینیومـی سینوسـی یـا خـم دار اسـتفاده مـی شـود. بـرای توزیـع یکنواخـت هـوا در محفظـه ایرواشـر لورهـای گالوانیـزه لحـاظ مـی گـردد.

کویــل گرمایــی (coil Heating)

کویــل آبــی 2 ردیفــه از لولــه هــای مســی 8/5 و فیــن آلومینیومــی مـوج دار سینوسـی یکپارچـه شـده بـا ماشـین بـا تراکـم فیـن Fpi و مداربنـدی CIRCUIT FULL نصـب مـی گـردد.

فیلتــر اســیون هــوا (FILTERATION)

فیلتــر آلومینیــوم قابــل شستشــو بــه صــورت TYPE-V بــه ضخامــت 5cm مــی باشــد.

دمپرهــا (Dampers)

دمپرهــای ســاخت ایــن شــرکت از نــوع BLADE OPPOSITE و از جنــس آلومینیـوم مـی باشـد. در ایـن نـوع دمپرهـا قطعـات پلـی آمیـدی بـه دلیـل ارتبـاط منطقـی و پیوسـته دارای فشــردگی الزم مــی باشــند. دســتگاه دارای دو عــدد دمپــر کــه یکــی از آن هــا بــرای هــوای تــازه (Air Fresh) و دیگــری هــوای برگشــت مــی باشــد.

رنـگ بدنـه دسـتگاه (PAINTING)

پنـل هـای بدنـه بـا پوشـش رنـگ پـودری الکترواسـتاتیک بـه ضخامـت 80 تـا 100 میکـرون رنـگ آمیـزی مـی گـردد.

مجموعه هوا صنعت تاو تولیدکننده انواع تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع هوا می باشد. از جمله محصولات شرکت می توان به برج خنک کننده، ایرواشر، داکت اسپلیت انواع چیلرها چون چیلر هوا خنک، چیلر آب خنک و مینی چیلر اشاره کرد. برای مشاوره رایگان و تخصصی جهت انتخاب سیستم تهویه مناسب با مجموعه تاو تماس بگیرید.

ایرواشر صنعتی