مشخصات عمومی و فنی هواساز

شاسی: از مقاطع ناودانی استاندارد با پوشش رنگ اپوکسی استفاده می شود.

اســتراکچر: بــا مقاطــع پروفیــل بســته آلومینیــوم طــرح AROSIO ایتالیــا ســایز 50 و یــا 70 تولیــد شـده بـه روش اکسـترود بـه همـراه ایجینـگ و آبـکاری از آلیـاژ 6063 و قطعـات گوشـه (CORNERS) متناسـب بـا سـاختار پروفیـل هـای ذکـر شـده طـرح AROSIO بـا قابلیـت مونتـاژ و دمونتـاژ آسـان.

بدنــه دســتگاه: ســاختار بدنــه دســتگاه از نــوع پانــل هــای فلــزی مــدوالر بــا دریچــه هــای قابــل دسترســی و قابــل برداشــت کــه ســاخته شــده از ورق گالوانیــزه DIP HOT بــا ضخامــت 5.1 میلیمتــر بـا پوشـش رنـگ پـودری بـه ضخامـت 100-80 میکـرون و جـداره داخلـی از ورق گالوانیـزه و یـا پلـی یورتـان DIP HOT بـه ضخامـت یـک میلیمتـر بـه منظـور عایـق بنـدی هواسـاز در بدنـه از عایـق EVA بـه صـورت پشـت چسـب دار یـا عایـق پلـی یورتـان اسـتفاده مـی شـود کـه ضمـن جلوگیـری از لـرزش و ارتعـاش باعـث هوابنـدی مناسـب نیـز مـی شـود.

اتصــالات: در اتصــال پروفیــل هــای اســتراکچر از گوشــه هــای 90 درجــه بــرای هواســازهای معمولــی و گوشـه هـای گـرد بـرای هواسـازهای هایژنیـک از جنـس پلـی آمیـد تقویت شـده (الیـاف دار) SIO ایتالیـا اسـتفاده مـی شـود. الزم بـه توضیـح اسـت کـه ایـن مـورد در حیـن مقاومـت بسـیار خـوب در برابـر تشعشـع نـور خورشـید مقـاوم بـوده و عایـق حرارتـی بسـیار مناسـبی نیـز بـه حسـاب مـی آیـد.

امـکان دسترسـی: دارای درب بازدیـد از هـر طـرف و هوابنـدی شـده بـا نـوار EVA و دریچـه کریسـتال بــزرگ جهــت بازدیــد عملکــرد مجموعــه فــن.درب هــای بازشــو مجهــز بــه لــوالی طــرح AROSIO و دسـتگیره هـای قفـل شـونده مناسـب بـرای بـاز و بسـته کـردن جهـت سـرویس هـای منظـم دوره ای و حتـی بـه راحتـی از طرفیـن قابـل برداشـت مـی باشـند.

قـلاب حمـل: طراحـی و نصـب قـلاب یکـی از نـکات ظریـف در سـاخت سیسـتم هـا و تجهیـزات تهویـه مطبـوع مـی باشـد کـه اوال بایـد به تعـداد مناسـب و ثانیـا در طرح مناسـب و ثالثـا در محل مناسـب و محاسـبه شـده نصـب گردنـد تـا دسـتگاه را بتـوان بـدون آسـیب و حفـظ هوابنـدی دسـتگاه جابـه جـا و ب و طراحـی تعـداد و محـل نصـب آن هـا در دسـتگاه هـای ایـن شـرکت بـر حمـل نمود.انتخـاب نـوع قـلاب و طراحی بر اسـاس مرکـز ثقـل دسـتگاه انجـام مـی شـود.

رنـگ آمیـزی: پانـل هـای بدنـه بـا پوشـش رنـگ پـودری الکتروسـتاتیک بـا کیفیـت بسـیار مرغـوب بــه ضخامــت 80 تــا 100 میکــرون رنــگ آمیــزی مــی گــردد. در ایــن روش کلیــه مراحــل شستشــوی اولیـه، آمـاده سـازی سـطوح، پاشـش رنـگ و پخـت در کـوره طبـق اسـتانداردهای مربوطـه و تحـت کنتـرل کیفـی دقیـق صـورت مـی پذیـرد.

مجموعـه فـن دسـتگاه: فـن هـا از مـدل هـای سـانتیفیوژ فـوروارد و بـک وارد و یـا بالانس شـده بـه روش اسـتاتیکی و دینامیکـی مـی باشـد.
الکتروموتـور : دارای الکتروموتـور سـاخت شـرکت موتـوژن یـا زیمنـس و باالنـس دینامیکـی شـفت و روتــور مطابــق اســتاندارد مربوطــه و دارای 55 IP و عایــق بنــدی در رده F CLASS اســت.

اطاقــک فیلتــر: فیلتراســیون هــوا از فیلتــر آلومینیومــی قابــل شستشــو بــه صــورت Washable Angle بـه ضخامـت مناسـب بـا الیـه تـوری آلومینیومـی موجـدار و سـاده LVF کـه وجـود ایـن پنـج الیـه بـه صـورت یکـی در میـان سـاده و سینوسـی باعـث اسـتحکام خـود فیلتـر و زدودن ذراتـی کـه ممکـن اسـت بـه سـاختار دسـتگاه آسـیب برسـانند مـی شـود. در دسـتگاه هایـی بـا کالس متفـاوت از فیلترهـای کیسـه ای و فیلترهـای هایژنیـک نیـز اسـتفاده مـی شـود.

مجموعـه دمپـر: دمپرهـای سـاخت ایـن شـرکت از نـوع مـوازی طـرح AROSIO بـوده کـه در ایـن نـوع دمپرهـا قطعـات پلـی آمیـدی بـه دلیـل ارتبـاط منطقـی و پیوسـته ای کـه دارنـد الزم اسـت مسـلح و دارای فشـردگی باشـند،این مجموعـه دارای قابلیـت موتـور دمپـر نیـز میباشـد.
شـایان ذکـر اسـت در هـوا سـازهای هایژنیـک رعایـت مراحـل سـاخت مطابـق اسـتاندارد جهانـی بـا جزئیات قابـل ارائـه مـی باشـد.

مشخصات عمومی هواساز استاندارد و هایژنیک 

هواساز دستگاهی است که در سینماها، سالن های اجتماعات، مراکز تجاری و اداری کاربرد بسیاری دارد؛ که سرمایش و گرمایش و فیلترزدایی هوا را انجام می دهد. هواساز هایژنیک یکی از تجهیزات تهویه مطبوع مرکزی بهداشتی است. از این دستگاه در جاهایی که نیاز به محیط استریل است استفاده می شود مانند بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، صنایع دارویی و الکتریکی قابل استفاده است. هواساز تنها دستگاهی است که می تواند علاوه بر تامین دمای مناسب، هوای تمیز با رطوبت مد نظر را تامین کند.

فن های مورد استفاده در سیستم هوارسان از نوع Plug Fan با پره های Airfoil یا از نوع Belt Driven Fan ساخت شرکت Nicotra

فیلتر آلومینیومی تخت و V شکل قابل شستشو که قابلیت فیلتراسیون ذرات گرد و غبار بزرگتر از 10 میکرون را فراهم می کند و سایر فیلترها نظیر فیلتر کیسه ای، هپا، کربن فیلتر و … که با توجه به نیاز پروژه قابل ارائه می­باشد.

کویل سرمایش و گرمایش دارای لوله مسی 8/5 اینچ و فین آلومینیومی و کویل از نوع Fin Plate  بوده و پره های کویلها از آلومینیوم 150 میکرون و به ضخامت 0.15 میلیمتر می باشد.

سیستم کنترل دستگاه مجهز به DPS و DPG با قابلیت اندازه گیری میزان کثفی فیلترها می باشد.

تابلو برق جهت کنترل حجم هوادهی نسبت به دما، مجهز به ترموستات محیطی می باشد و  دارای تجهیزات از برند با کیفیت و معتبر اروپایی SIEMENS

اختلاط کننده بعنوان آبشنال و در راستای اشغال فضای کم برای ترکیب هوای تازه و برگشت

دمپر هوای تازه پره های ایرفویل آلومینیومی با قابلیت نصب موتور دمپر به صورت استاندارد

بدنه دستگاه بصورت دو جداره مدولار با قابلیت مونتاژ و دمونتاژ سریع و آسان با عایق پلی صوتی و حرارتی می باشد با مقاطع پروفیلBREAK THERMAL

مجموعه هوا صنعت تاو تولیدکننده انواع تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع هوا می باشد. از جمله محصولات شرکت می توان به برج خنک کننده، ایرواشر، داکت اسپلیت انواع چیلرها چون چیلر هوا خنک، چیلر آب خنک و مینی چیلر اشاره کرد. برای مشاوره رایگان و تخصصی جهت انتخاب سیستم تهویه مناسب با مجموعه تاو تماس بگیرید.